• Anställningar
  • Gender Equality Vision
  • Internationellt arbete
  • Publikationer

På uppdrag av The Women’s Council for Domestic & Family Violence Services (WCDFVS), Perth, Australia i samarbete med in partnership with the Centre for Response-Based Practice på Vancouver Island i Canada, delta 22-24 maj 2017 som Keynote Speaker i Perth, Australien, på den internationella tredagarskonferensen, Dignity 2017 – with an aim to bringing ‘dignity’ back into the lives of women and children who have survived family and domestic violence.

Inom ramen för anställning på Män för Jämställdhet, deltog i ett tvådagars planeringsmöte med MenEngage Europe (MEE) & European Network for the Work With Perpetrators (EN WWP) – To build a European network and campaign against male violence i Amsterdam, Holland April 2016

Inom ramen för anställning på Män för Jämställdhet, deltog som Keynote Speaker på den internationella tredagars konferensen Dignity 2016, inbjuden av Centre for Response-Based Practice på Vancouver Island, Canada, with the aim to explore human service work, anti-violence and decolonizing practices, and the importance of language from a response-based perspective

Inom ramen för anställning på Män för Jämställdhet, planerade och genomförde en tredagars workshop i Kapstaden, Sydafrika 2016 för att överföra den bakomliggande idén med eventet 5 Days of Violence Prevention, till ansvariga för Men Engage Global och Men Engage Africa, i syfte att skapa förutsättningar för att eventet utvecklas och fortsätter att genomföras på olika kontinenter, som ett strategiskt verktyg att utveckla genusförändrande våldsprevention på global nivå

På uppdrag av Ålands landskapsregering under 2016 dokumenterat den nordiska ministerrådskonferensen, Hälsa, vård och jämställdhet, som hölls den 14-15/6 i Mariehamn på Åland

På uppdrag av Regeringskansliet under 2015 bidragit med ett textunderlag i Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor (SOU 2015;55), med fokus på bakgrund och nuläge nationellt och internationellt gällande våldspreventivt arbete.

På uppdrag av Regeringskansliet deltagit som sakkunnig mellan 2014 – 2015 i Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor (SOU 2015;55)

Inom ramen för anställning på Män för Jämställdhet, planerade och genomförde en veckas studiebesök på organisationen Promundo i Rio de Janeiro, Brasilien 2015, för personal på Män för Jämställdhet, i syfte att studera organisationens bakgrund, uppbyggnad och praktik med fokus på deras olika former av genusförändrande våldspreventiva insatser

På uppdrag av frivilligorganisationen Män för Jämställdhet 2014 deltagit som konsult i ett SIDA-finansierat projekt, New Men in Belarus, i Minsk, Vitryssland med fokus på jämställt föräldraskap och bygga ett hållbart system för att involvera män som pappor samt utveckla jämställdhetsarbete med unga för att förändra rådande genusnormer. Projektledare; Mats Berggren.

På uppdrag av Statens Institutionsstyrelse mellan 2009 – 2012 tillsammans med Lena Berg och Magnus Sjögren utvecklat och genomfört en pilotutbildning om att arbeta med tjej/kill, kvinno och mansgrupper ur ett genusperspektiv, samt under en process handlett genomförande samt under en arbetsprocess utvecklat ett dokument med riktlinjer om hur personal på SiS kan arbeta som samtalsledare i tjej/kill, kvinno och mansgrupper med ett integrerat genusperspektiv

På uppdrag av Gävleborgs landsting mellan 2010 – 2011 genomfört jämställdhetsutbildningar för olika personalgrupper

Inom ramen för anställning på Män för Jämställdhet, på uppdrag av Sveriges regering deltagit i en delegation som blev inbjudna av The Regional Observatory on Violence against Women (ORVF) i Paris, Frankrike inom programmet Sweden; innovative measures in the struggle against prostitution and intra family violence, 2014

Inom ramen för anställning på Män för Jämställdhet, planerade och genomförde i nära samverkan med Ungdomsstyrelsen och Unizon en veckas studiebesök i Sioux City, IOWA, USA,2014. Inbjudna representanter från ett flertal myndigheter, kommunrepresentanter och frivilligorganisationer. Syftet var att besöka Alan Heisterkamp, Waitt Institutes och deras samarbetspartners för att nå fördjupad kunskap om den socio-ekologiska modell av Sioux City Projects våldspreventiva arbete som blivit så framgångsrik

Inom ramen för anställning på Män för Jämställdhet, planerade och genomförde ett internationellt event, 5 Days of Violence Prevention, i Stockholm maj 2014, där experter från hela världen bjöds in för att inleda en dialog om hur genusförändrande våldspreventivt arbete kan utvecklas på en global nivå. Eventet bestod av olika kunskapsutvecklande aktiviteter riktat till olika målgrupper under fem dagar.

Inom ramen för anställning på Män för Jämställdhet, deltog i en tvådagars MVP Leadership Summit i Edinburgh, Skottland, 2013, inbjuden av Graham Goulden, Violence Reduction Unit, Edinburg. Ett evenemang där vuxna och unga mentorer träffas för kunskaps och erfarenhetsutbyte, med fokus
på arbetet i det engelska skolsystemet med våldspreventionsprogrammet Mentors in Violence prevention

Inom ramen för anställning på Män för Jämställdhet, planerade och genomförde en veckas studiebesök i Boston USA, 2012, för personalen i projektet Frihet från våld, i syfte att specifikt delta i den första konferensen om våldspreventionsprogrammet Mentors in Violence Prevention, samt studera MVP- programmet mer i detalj och även möta företrädare på New Hampshire University angående våldspreventionsprogrammet Bringing in the Bystander

Inom ramen för anställning på Män för Jämställdhet, deltog som praktiker i forskningsprojektet; Hegemonic Masculinities and Men in Sweden and South Africa: Theorising Power and Change 2011-2012. Ett samarbetsprojekt mellan Linköpings universitet och University of KwaZulu-Natal i Sydafrika. ”The specific aim was to enhance understanding of a key concept in the gendered research of men, namely hegemonic masculinity, and to deepen our understanding of how to approach work to change men to build gender equity, reduce gender-based violence and improve men’s health.”

Inom ramen för anställning på Män för Jämställdhet, planerade och genomförde en veckas studiebesök i Boston USA, 2011, för personalen i projektet Frihet från våld, i syfte att studera olika former av våldspreventiva insatser inom olika former av organisationer, som myndigheter, universitet och frivilligorganisationer.

Inom ramen för anställning på Män för Jämställdhet, deltog i Experts’ meeting on Gender-based violence, i May 2011, inbjuden av European Institute for Gender Equality (EIGE) i Vilnius, Litauen

Inom ramen för anställning på Män för Jämställdhet, deltog på ACBS ACT – World Conference IX på universitetet i Parma, Italien 2011

På uppdrag av Sveriges Ambassad i Hanoi och Center for Studies and Applied Sciences in Gender – Family – Women and Adolescents (CSAGA) i Hanoi mellan 2010 – 2011 deltagit som konsult i ett projekt i Hanoi, Vietnam om att förebygga och motverka mäns våld, finansierat av Sveriges ambassad i Hanoi och SIDA. Projektledare Vidar Vetterfalk.

På uppdrag av Lann utvecklingskonsulter under 2010 deltagit som konsult i ett SIDA-finansierat projekt, NADEZHDA 2 – MAN; component Teenage Boys Groups, i Minsk, Vitryssland med syfte att förebygga och motverka mäns våld. Projektledare; Vidar Vetterfalk.

På uppdrag av Ålands landskapsregering under 2010 utbildat personal inom barnomsorgen i jämställdhet

På uppdrag av Ålands fredsinstitut inom ramen för projektet Overcoming Gender Disparities, under 2010 tillsammans med Magnus Sjögren föreläst om jämställdhet för parlamentet i Vilnius, Litauen samt hållit en tvådagars utbildning i att leda tjej/kill, kvinno- och mansgrupper med ett integrerat genusperspektiv för organisationen Marta; Resource Centre for Women from Riga, Lettland

På uppdrag av Ungdomsstyrelsen mellan 2009 – 2010 tillsammans med Lena Berg och Magnus Sjögren på nationell nivå inventerat våldspreventivt arbete, riktat till unga män utifrån ett genus- och normkritiskt perspektiv, publicerat i rapporten Prata bort mansvåld 2010.

På uppdrag av Gävle kommun mellan 2008 – 2010 genomfört jämställdhetsutbildningar för ledningspersonal i kommuner i Gävleborgs län

På uppdrag av Försvarshögskolan mellan 2007 – 2010 arbetat som certifierad handledare för JGLutbildningar på ett nationellt plan

På uppdrag av Ungdomsstyrelsen under 2009 deltagit som föreläsare för en nationell niodagars pilotutbildning på universitetsnivå; Hur kan vi förebygga våld mot unga kvinnor

På uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbottens län under 2009 genomfört en utredning om förutsättningar för att starta ett Samarbetscentrum mot våld i Norrbottens län

På uppdrag av frivilligorganisationen Män för jämställdhet mellan 2008 – 2009 tillsammans med Lena Berg och Magnus Sjögren utvecklat ett utbildningsmaterial för en pilotutbildning riktad till volontärer som skall arbeta inom projektet Killforum på nätet (www.killfragor.se). Har planerat och genomfört två utbildningar för volontärer inklusive en utbildning för utbildare

På uppdrag av SIPU International mellan 2007 – 2009 deltagit som expert i ett SIDA-finansierat program i Ryssland med fokus på att förebygga mäns våld mot kvinnor och barn; Gender Equality and Masculinity, arbetade specifikt i projektet Involved Men, Decreased Domestic Violence, med ansvar för komponenten Men and Youth support and encourage change in social roles. Projektledare; Virginija Langbakk.

På uppdrag av Ungdomsstyrelsen under 2008 varit processledare för en nationell niodagars pilotutbildning på universitetsnivå; Hur kan vi förebygga våld mot unga kvinnor

På uppdrag av Umeå kommun mellan 2007-2008 tillsammans med Christian Fridh genomfört en riktad jämställdhetssatsning för pojkar och killar i grundskolan, vilken innehöll planering och genomförande av killgruppsledarutbildning för pedagoger, handledning av deras implementering i praktik och en skriftlig utvärderingsrapport.

På uppdrag av Liljaskolan, Vännäs kommun, under 2007 utvärderat jämställdhetsprojektet Lilja på väg

På uppdrag av Sveriges regering utbildat politiker i Parlamentet i Skopje, Makedonien (Kvinna till Kvinna) 2002

Låt 101 blommor blomma; våldsförebyggande projekt för killar och unga män, på uppdrag av, Magnus Sjögren, Lena Berg, Peter Söderström, Klas Hyllander, Ungdomsstyrelsen, 2013

Om effektiva våldsförebyggande metoder med genusperspektiv,, Magnus Sjögren, Lena Berg, Peter Söderström, Klas Hyllander, Ungdomsstyrelsen, 2012

A gender transformative violence prevention programme for young men in Sweden,, Magnus Sjögren, Lena Berg, Peter Söderström, Klas Hyllander, Europeans women´s Voice published by Europeans Women´s Lobby, 2011

Inventering av våldspreventivt arbete riktat till unga män utifrån ett genus och normkritiskt perspektiv, Magnus Sjögren, Lena Berg, Peter Söderström, Ungdomsstyrelsen, 2010

En utredning om förutsättningar för att bilda ett centrum mot våld i Norrbottens län, Länsstyrelsen Norrbotten, Länsstyrelsens rapportserie nr 15/2009

Ett volontärsstöd för chatt och mejl, Män för jämställdhet, Magnus Sjögren, Lena Berg, Peter Söderström, Män för jämställdhet 2009

Vårdprogram för arbete med våldsutsatta kvinnor och barn, Västerbottens läns landsting, 2007 08

Utvärdering av riktat jämställdhetsprojekt för pojkar i grundskolan i Umeå kommun, HT 2007

Utredning av förutsättningar för utökat och systematiserat samarbete kring mäns våld mot kvinnor och barn, Lena Sjöquist Andersson, Peter Söderström, Västerbottens läns landsting, Rapport 2005 06 30

Regeringsutredning: Rätten till frihet från förtryck, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Meddelande 1 2004

Betänkande Slag i luften (SOU 2004:121)

NORMal,eller? Vägledning: ledarmaterial för att sätta killar i rörelse, Magnus Sjögren, Christian Fridh, Peter Söderström (www.sensus.se/normal) Sensus studieförbund 2004

Utväg guider om kön, makt och dig som person, Magnus Sjögren, Peter Söderström (www.sensus.se/utvag) Sensus studieförbund 2004

Likhet inför lagen (D – uppsats i sociologi – första pris i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling) Brottsoffermyndigheten 2003

Bildade den internationella stiftelsen Another Development Foundation i Umeå tillsammans med Ira Sundberg och Ingvar Rönnbäck. ”The mission of this foundation is to promote a development for people, places and planet with full attention to the search for peace by peaceful means, freedom from violence, gender equality, human rights and sustainable development were climate justice is an essential part. The vision is that the foundation will be a catalyst for accelerating change to/wards a sustainable world through coherent approaches since the above mentioned concepts, values and areas are interlinked and mutually interdependent.”

Mellan hösten 2010 fram till slutet på 2016 – arbetade på frivilligorganisationen Män för jämställdhet inom två större projekt.

 

Arbetade heltid mellan jan. 2015 t o m aug. 2016, samt halvtid mellan sept. 2016 t o m dec. 2016 med strategisk utveckling och utbildning inom det treåriga projektet En kommun fri från våld, där syftet är att utveckla en modell för systematiskt genusförändrande våldspreventivt arbete i kommuner. Huvudsakligen bestod arbetet av att tillsammans med pilot och referenskommuner försöka stödja en utveckling mot ett mer strukturerat och systematiskt arbete med genusförändrande våldsprevention i bred samverkan, grundad i den lokala kontextens förutsättningar. Därutöver fortsatte arbetet på strategisk nivå med ett fokus på att skapa förutsättningar för samarbete med nyckelaktörer nationellt och internationellt med syfte att utveckla genusförändrande våldspreventivt arbete.

 

Arbetade mellan sept. 2010 och dec. 2012 heltid som projektledare och mellan jan. 2013 t o m dec. 2014 heltid med strategisk utveckling och utbildning (huvudsakligen) inom projektet Frihet från våld med syftet att förebygga våld genom att utarbeta preventiva metoder för att främja jämställda och icke-våldsamma praktiker. Huvudsakligen bestod arbetet av kunskapsinventering nationellt/ internationellt angående befintliga våldspreventiva metoder med integrerat genusperspektiv, importera, översätta, testa och utvärdera metoden Mentors in Violence Prevention på högstadium och gymnasium samt att på strategisk nivå fokusera på att skapa förutsättningar för samarbete med nyckelaktörer nationellt och internationellt med syfte att utveckla genusförändrande
våldspreventivt arbete.

Hösten 2009 och våren 2010 – arbetade på Nationellt Centrum för Kvinnofrid. Arbetade med olika utbildningsuppdrag, men huvudsakligen med att ansvara för en fördjupad universitetsutbildning som genomfördes för första gången i Sverige med fokus på mäns våld mot kvinnor.

Mellan 2007 och 2009 – arbetade som utvecklingsledare vid Centrum mot våld i Umeå, där huvudansvaret var att implementera ett strukturerat samarbete i praktik mellan berörda myndigheter och organisationer samt arbeta med kompetensutveckling och övriga externa kontakter. Var parallellt ansvarig för att utveckla ett Vårdprogram för arbete med våldsutsatta kvinnor och barn inom Västerbottens läns landsting och under 2007 – 2009 tillsammans med Lena Sjöquist Andersson utbilda alla vårdcentraler och berörda kliniker i Västerbottens län i hur de skall bemöta och behandla våldsutsatta kvinnor och barn.

 

Mellan 2005 och 2007 – arbetade som utredare och genomförde en utredning om förutsättningarna för att starta ett utökat och systematiserat samarbete kring mäns våld mot kvinnor i Västerbottens län och fortsatte sedan i nästa steg som projektledare för att utveckla ett utökat och mer systematiserat samarbete mellan berörda myndigheter och organisationer vad gäller arbetet med mäns våld mot kvinnor och barn i Västerbottens län. Ett strategiskt utvecklingsarbete som genomfördes i nära samarbete med Lena Sjöquist Andersson och resulterade i ett unikt samverkansinitiativ, Centrum mot våld i Umeå som erbjöd våldsutsatta kvinnor och barn olika samlade stödinsatser, samt en verksamhet som gav stöd och behandling till våldsutövande män.

Deltog under 2004 som sakkunnig och senare under hösten som sekreterare i utredningen Utredningen om kvinnofridsuppdragen och betänkandet Slag i luften (N2004:121) på Regeringskansliet i Stockholm.

Började år 2000 arbeta med jämställdhetsfrågor, med fokus på mäns våld mot kvinnor och barn, som anställd på Länsstyrelsen i Västerbottens län t o m våren 2004. Huvudsakliga arbetsuppgifter var att utveckla samverkan mellan myndigheter och organisationer, utbildningsfrågor och att fokusera på hur vi kan nå och arbeta tillsammans med unga män ur ett genusperspektiv. Tillsammans med Magnus Sjögren, Sensus studieförbund och Christian Fridh, Röda Korsets Ungdomsförbund planerade och genomfördes killgruppsprojektet NORMal, eller?, som resulterade i en ledarutbildning samt bok om processen; NORMal, eller? Vägledning, ledarmaterial för att sätta killar i rörelse (2004).

Arbetade som fritidspedagog/behandlingsassistent, både med miljöterapi och familjeterapi, individuellt och i grupp, med våldsutsatta barn och ungdomar inom Barn och ungdomspsykiatrin i Göteborg, på behandlingshem 4 (13-18 år) och behandlingshem 3 (7-12 år).

Arbetade som fritidspedagog/behandlingsassistent med miljöterapi på både akut och behandlingsavdelning med våldsutsatta barn och ungdomar (7-18 år).