På uppdrag av Regeringskansliet deltagit som sakkunnig mellan 2014 – 2015 i Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor (SOU 2015;55)